Franczyza Alians - Umowa

 

Dnia .............. roku pomiędzy:
  
Konsorcjum Budolanym Alians (w skład którego wchodzą spółki: @lians Sp. z o.o. NIP 589-195-87-00 oraz EVALUATEPLUS LTD NIP CY10229346U)
adres: Kartuzy, ul. Gdańska 16B/3, tel. 586854600, 606 677 200 e-mail: alians@alians.eu, reprezentowanym przez: Mieczysław Aleksandra Sowińskiego
zwanym dalej „Franchisodawcą”
 a
............................................ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „........................................................”, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ......................... .......... Pod numerem ...................................... , NIP ........................................., PESEL ................................................., legitymującą się dowodem osobistym o numerze ..............................................., tel. ......................................, e-mail: ......................................................................... zwanym dalej „Franchisobiorcą“
  
zawarta została umowa treści następującej:
 § 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie za wynagrodzeniem Franchisobiorcy przez Franchisodawcę prowadzenia jednego punktu jednolitej sieci Alians, na warunkach i zasadach ustanowionych w niniejszej umowie :
a) we własnym imieniu i na własny rachunek Franchisobiorcy;
b) z wykorzystaniem znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz innych oznaczeń Franchisodawcy;
c) zgodnie z metodą prowadzenia działalności gospodarczej, której opis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 
§ 2
1. Franchisodawca oświadcza, iż:
 1. dysponuje znaną mu i sprawdzoną z sukcesem metodą prowadzenia działalności gospodarczej w postaci jednolitej sieci Alians;
 2. jest wyłącznie uprawniony z praw ochronnych na znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, który zawiera także odpisy odpowiednich świadectw ochronnych.
2. Franchisobiorca oświadcza, iż :
a) chce osiągnąć sukces dzięki znanej Franchisodawcy metodzie prowadzenia działalności gospodarczej, opisanej w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a także jego renomie, wiedzy, doświadczeniu i stałej pomocy na warunkach określonych w niniejszej umowie;
b) jest przygotowany do podporządkowania się wymogom Franchisodawcy i standardom jakości wyżej opisanej metody prowadzenia działalności gospodarczej.
 
§ 3
1. Franchisodawca:
 1. udostępnia Franchisobiorcy znaną mu i sprawdzoną z sukcesem metodę prowadzenia działalności gospodarczej w postaci jednolitej sieci Alians, której opis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
 2. udziela Franchisobiorcy upoważnienia (licencji) do używania znaków towarowych, przemysłowych i użytkowych oraz innych oznaczeń Franchisodawcy, wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, wyłącznie dla celów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy;
 3. zapewni Franchisobiorcy wyłączność prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w granicach administracyjnych województwa śląskiego;
 4. przeszkoli, na koszt Franchisobiorcy, jego każdego nowozatrudnionego pracownika, zgodnie z wymogami określonymi w punkcie powyżej;
 5. zapewni Franchisobiorcy stałą pomoc przy wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy, której szczegółowe zasady określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
 6. poniesie w wysokości podatku VAT koszty reklamy i promocji, prowadzonych zgodnie z wymogami metody określonej w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 
2. Franchisodawca nie ponosi odpowiedzialności:
 1. za wyniki finansowe działalności gospodarczej prowadzonej przez Franchisobiorcę zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
 2. wobec osób trzecich oraz pracowników Franchisobiorcy za działania Franchisobiorcy podejmowane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
 
§ 4
1.  Franchisobiorca:
a) zobowiązuje się prowadzić we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu jednego punktu Alians, w granicach administracyjnych województwa śląskiego, w ramach jednolitej sieci Alians, zgodnie z metodą i standardami opisanymi w Załączniku nr 1;
b) rozpocznie wyżej opisaną działalność gospodarczą w dniu podpisania niniejszej umowy;
c) zobowiązuje się prowadzić wyżej opisaną działalność gospodarczą zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z należytą starannością, przy uwzględnieniu jej zawodowego charakteru.
2. Franchisobiorca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań na rzecz Franchisodawcy ani do występowania w jego imieniu.
 
§ 5
 1. Wyboru lub zmiany lokalizacji miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, dokonuje Franchisobiorca, po uprzednim uzyskaniu zgody Franchisodawcy, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa powyżej, musi spełniać wymogi metody prowadzenia działalności gospodarczej, której opis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 3. Koszty budowy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu lub koszty jego wynajmu ponosi Franchisobiorca.
 
§ 6
 1. Koszty zakupu i dostawy wyposażenia lokalu, o którym mowa w §5, ponosi Franchisobiorca.
 2. Szczegółowy opis wyposażenia lokalu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
 
§ 7
W zamian za udostępnienie metody prowadzenia działalności gospodarczej, opisanej  w Załączniku nr 1 oraz za udzielenie licencji do używania znaków towarowych, przemysłowych i użytkowych oraz innych oznaczeń Franchisodawcy, wskazanych w Załączniku nr 2, Franchisobiorca zapłaci Franchisodawcy :
5,5% wartości zlecenia wynikającego z jakichkolwiek umów, w tym również z umowy o prace budowlane z Inwestorem, którego obsługą zajmuje się Franchisobiorca.
Wykupienie praw wynikających z niniejszej umowy oraz odłączenie się bez konieczności jakiejkolwiek przerwy w prowadzeniu podobnej działalności gospodarczej (obowiązują 3 lata) jest możliwe po wpłaceniu kwoty równej ubegłorocznemu zyskowi Stron niniejszej umowy - z 12 miesięcy, jednak nie mniej niż 75 000zł.
 
§ 8
Warunkiem zatrudnienia kandydata na pracownika Franchisobiorcy będzie ukończenie przez niego z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.
 
§ 9
 1. Franchisobiorca może przenieść swe prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za uprzednią zgodą Franchisodawcy, wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie.
 2. Franchisobiorca nie jest uprawniony do zawierania umów subfranchisingu.
 
 
§ 10
Franchisobiorca udostępni w każdym czasie na żądanie Franchisodawcy swoje księgi rachunkowe, a także zezwoli na inspekcję lokalu, o którym mowa w § 5, w celu kontroli spełniania przez Franchisobiorcę warunków określonych niniejszą umową.
 
§ 11
 1. W czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także w okresie trzech lat po jej rozwiązaniu, Franchisobiorca, ani osoby z nim spokrewnione nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Franchisodawcy.  
 2. Strony zobowiązują się do wzajemnej lojalności i zachowania swoich tajemnic handlowych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu.
 
§ 12
 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony: 3 lata, licząc od dnia jej podpisnia.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 3. Franchisodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym z następujących przypadków:
1. Franchisobiorca prowadzi działalność gospodarczą w sposób niezgodny z metodą opisaną w Załączniku nr 1, a także ze standardami stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy;
2. Franchisobiorca nie uiszcza opłat z tytułu niniejszej umowy.
 
 
§ 13
Wszelkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
 
§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§ 15
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 
§ 16
Odpowiedzialność podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum jest uregulowana odrębną umową.
 
§ 17
Pisma kierowane będą przez strony na adresy wskazane w niniejszej umowie - liczą się również adresy e-mail - a doręczenie uznaje się za skuteczne zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
 
 
 
FRANCHISODAWCA                                                                FRANCHISOBIORCA
         czytelny podpis                                                                                                                                      czytelny podpis
 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem