4 In what language was the Bible written?

Religia tom 1Lekcja 4

Kahoot       PIN: 008007523

Youtube

logo alians 1