Instalacja w stanie deweloperskim

Projekt budowlany instalacji elektrycznej dla domu jednorodzinnego

Projekt został wykonany zgodzie z wymaganiami obiektu, Prawa Budowlanego i Polskich Norm, w szczególności zgodnie z PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia" i Warunków Technicznych zawartych w Ustawach i Rozporządzeniach.

1.     ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwiązanie techniczne instalacji elektrycznej dla domu jednorodzinne­go. Opracowaniu podlegają:

•     tablica elektryczna TE,

•     instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,

•         instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,

•         instalacja odgromowa,

•         ochrona od porażeń prądem elektrycznym,

•         instalacja wyrównująca potencjały,

•         ochrona przeciwpożarowa,

•         ochrona przeciwprzepięciowa.

2.     ZASILANIE OBIEKTU I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek zostanie zasilony zgodnie z Warunkami Przyłączenia, wydanymi przez Zakład Energetyczny (ZE). W zależności od lokalizacji budynku ZE może zadysponować n/w sposoby doprowadzenia energii elektrycznej:

•         zasilanie linią kablową od skrzynki złącza kablowego „ZK",

•         zasilanie linią kablową od słupa w linii napowietrznej,

•         zasilanie z linii napowietrznej przyłączem napowietrznym.

W wydanych Warunkach Przyłączenia ZE również określi lokalizację licznika pomiarowego do rozliczania zużycia energii elektrycznej:

•         w skrzynce licznikowej „SL", zlokalizowanego w linii ogrodzenia posesji, nad złączem kablowym.

•         w tablicy licznikowej „TL" instalowanej w budynku odbiorcy.

Niniejsze opracowanie zakłada pierwszą z wymienionych lokalizacji licznika. Opracowanie nie zawiera rozwiązania technicznego przyłącza wraz z układem pomiarowym. Opracowanie tej dokumentacji należy zlecić projektantowi, po otrzymaniu Warunków Przyłączeniowych.

3.     TABLICA ELEKTRYCZNA „TE"

Do rozprowadzenia energii elektrycznej na obszarze budynku, zaprojektowano tablicę elektryczną „TE”.

Z tablicy elektrycznej „TE” wyprowadzone zostaną obwody zasilające odbiorniki elektryczne znajdujące się zarówno w budynku jak i na zewnątrz - oświetlenie wejścia, ogrodu, ewentu­alnie zasilanie bramy wjazdowej itp.

W tablicy została zaprojektowana aparatura zabezpieczająca obwody w postaci wyłączników nadmiarowych, wyposażonych w człon przeciążeniowy oraz elektromagnetyczny nadmiarowy, zabezpieczający przed zwarciami. Dodatkowo obwody zabezpieczają wyłączniki przeciwporażeniowe rożnicowoprądowe, wyposażone w człon czułościowy Al=30mA zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym domowników użytkujących urządzenia elektryczne.

Wyłączniki te spełniają również rolę ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowo tablica została wyposażona w ochronniki przepięciowe zabezpieczające domową sieć elektryczną przed niebezpiecznym w skutkach oddziaływaniem fali przepięciowej pochodzącej od wyładowań atmosferycznych lub łączeniowych.

4.     INSTALACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO

Instalację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, należy wykonać podtynkowo.

Przewody YDYżo 3(4)xl,5mm2 układać pod tynkiem.

Wszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV na napięcie lkV.

Osprzęt elektroinstalacyjny (łączniki oświetleniowe, puszki) w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach takich jak kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, taras również w pomieszczeniach z przewodzącą podłogą (terakota, cement itp.) cały osprzęt w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu szczelności IP44.

Łączniki oświetleniowe instalować na wysokości h = 1,3-5-1,4 m od podłoża.

5.     INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalację gniazd wtykowych, należy wykonać podtynkowo.

Przewody YDYżo 3x2,5mm2 układać pod tynkiem.

Wszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV na napięcie lkV.

Osprzęt elektroinstalacyjny (gniazdka wtykowe, puszki) w wykonaniu podtynkowym. W po­mieszczeniach takich jak kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze oraz taras cały osprzęt w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu szczelności IP44.

Wszystkie gniazdka wtykowe jednofazowe wyposażone w zestyk ochronny (bolec uziemiają­cy).

Należy szczególną uwagę zwrócić przy instalowaniu gniazd wtykowych w łazienkach wyposa­żonych w wannę lub brodzik. Nie wolno instalować osprzętu elektroinstalacyjnego w pierwszej i zerowej strefie ochronnej.

W pokojach należy instalować gniazdka wtykowe podwójne.

Wysokość od podłoża instalowanego osprzętu:

•         pokoje, hall, przedpokój: gniazda wtykowe h = 0,3 m

•         kuchnia, łazienka, pom. gospodarcze: gniazda wtykowe h = 1,1 m

6.     INSTALACJA ODGROMOWA

Konieczność wykonania instalacji odgromowej zależna jest od lokalizacji domu. Aby to stwierdzić należy wykonać obliczenia zgodnie z:

•         PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne

•         PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

Do wykonania instalacji odgromowej należy na dachu budynku ułożyć zwody dachowe z pręta FeZn <j>8mm wzdłuż obwodu okapu oraz kalenicy. W przypadku pokrycia dachu blachą o grubości minimum 0,5mm, należy ją potraktować jako zwód dachowy nie układając już w/w pręta zwodowego. Do zwodów dachowych należy przyłączyć wszystkie masy metalowe znajdują­ce się na dachu, takie jak daszki wentylacyjne, okapy, barierki, elementy obróbki blachar­skiej. Od zwodów dachowych ułożyć pionowo w ścianie przewody odprowadzające kryte w rurkach winidurowych twardych typu RL o grubości ścianki 5 mm pod tynkiem. Przewody od­prowadzające wykonać z pręta FeZn <j)8mm w górnej części przyłączyć do zwodu dachowego w dolnej do zacisku probierczego (złącza kontrolnego „ZK") zainstalowanego również pod tynkiem.

Złącze kontrolne umieszczone w kasetce zamykanej drzwiczkami, zainstalowanej na ze­wnętrznej ścianie pod tynkiem na wysokości 50cm od poziomu gruntu. Od w/w zacisku pro­bierczego, również pod tynkiem, ułożyć bezpośrednio przewód uziemiający z bednarki ocyn­kowanej typu FeZn 20x4mm, doprowadzając go do uziomu fundamentowego.

Wszystkie połączenia elementów instalacji piorunochronnej podziemnej i nadziemnej łączyć przez spawanie. Miejsce spawania zabezpieczyć antykorozyjnie.

7.      INSTALACJE TELETECHNICZNE

Projekt nie zawiera rozwiązania instalacji telefonicznej, sieci komputerowej oraz anteny radiowo/telewizyjnej. Instalację telefoniczną należy wykonać kablem YTKSYekw 2x2x0,5. Instalację sieci komputerowej wykonać kablem UTP kat. 6. Instalację anteny radiowo/telewizyjnej wykonać kablem koncentrycznym o oporności 75 ohm. Inwestorowi pozostawia się swobodę w lokalizacji gniazd dla wyżej wymienionych instalacji, jak i doborze asortymentu - gniazda, router, wzmacniacz antenowy itp.

8.      OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

W obiekcie zaprojektowany został system sieci TN-S (3L,N,PE) z dodatkowym przewodem ochronnym „PE". Do przewodu ochronnego „PE", należy podłączyć obudowy metalowe urzą­dzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem a mogą się znaleźć w przypadku przebicia izolacji.

We wszystkich obwodach zasilających odbiorniki elektryczne zainstalowane zostały wyłączniki różnicowo-prądowe z członem czułościowym Al=30mA jako ochrona uzupełniająca.

Zaprojektowana została instalacja wyrównująca potencjały.

Zastosowano ochronniki przeciwprzepięciowe.

Elementami zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym są: wyłączniki samoczyn­ne, bezpieczniki topikowe oraz wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o prądzie zadziałania Al=30mA.

9.      INSTALACJA WYRÓWNUJĄCA POTENCJAŁY

W pobliżu tablicy „TE", należy zainstalować rozetę rozgałęzną z potencjałem „PE", stanowiącą szynę główną uziemień wyrównujących potencjały. Szynę uziemić przewodem LgYżo 16mm2, przyłączając go do uziomu fundamentowego. Do szyny wyrównującej należy przyłączyć:

•          obudowy metalowe rur wody zimnej, ciepłej, kanalizacji,

•          przewody ochronne „PE",

•          przewody wyrównujące potencjały - lokalne,

•          obudowy mas metalowych obcych, np.: zbiornika wodnego, okucia itp.

•          10.     OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

•          Instalacja piorunochronna.

•          Izolacja przyjętych przewodów elektrycznych - 0,75kV, kabli - lkV.

•          W przypadku powstania zwarć w instalacji elektrycznej - szybkie wyłączenie napięcia zasila­jącego.

•          Zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe.

•          Uwaga: Główny Wyłącznik Prądu GWP (rozłącznik izolacyjny w tablicy TE) jest zlokalizowany w sieni budynku przy wejściu.

11.   POMIARY

Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać następujące pomiary:

1)      Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

2)      Pomiary izolacji kabli i przewodów elektrycznych.

3)      Pomiary ciągłości metalicznej sieci wyrównującej potencjały.

4)      Pomiary uziemień.

5)      Pomiar wyłączników różnicowoprądowych.

6)      Pomiar impedancji pętli zwarcia.

7)      Pomiar ciągłości przewodów L, N i PE.

Wyniki pomiarów zaprotokołować i przekazać Inwestorowi.

12.   UWAGI KOŃCOWE

1.      Po uzyskaniu Warunków Technicznych Przyłączenia z Lokalnego Zakładu Energetyczne­
go, należy każdorazowo wykonać dodatkowe obliczenia:

a)      Obliczenia impedancji pętli zwarciowej i sprawdzenia skuteczności ochrony przeciw­porażeniowej w poszczególnych obwodach elektrycznych.

b)      Sprawdzenie spadków napięć.

2.      Roboty budowlano-montażowe wchodzące w zakres instalacji elektroenergetycznych na­
leży wykonać zgodnie z:

Warunkami Technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych, część „Instala­cje Elektryczne",

dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych urządzeń,

obowiązującymi normami i przepisami,

3.          Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urządzenia i aparaty, osprzęt elektroinstalacyjny, kable i przewody, aparatura zabezpieczeniowa, muszą po­siadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczeń.

4.          Roboty powinni wykonywać i nadzorować pracownicy posiadający odpowiednie kwalifika­cje i uprawnienia.

13.   WYKAZ NORM ZWIĄZANYCH

1.         PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

2.         PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

3.         PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połą­czeń ochronnych.

4.         PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wyma­gania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.

5.          PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

6.         PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne

7.         PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie

8.          PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

9.         PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne

10.      PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie

14.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

TABLICA ELEKTRYCZNA „TE"

  1.  

Lp.

Nazwa aparatu

Dane techniczne

Ilość

Jedn.

Uwagi

1

Rozłącznik izol. 4-bieg.

I=100A, U=400V

1

szt.

 

2

Ochronnik przepięciowy

Uo=<l,5kV

4

szt.

DEHNguard

3

Wył. nadmiarowy 3-bieg.

I=6A, char. B

1

szt.

Legrand

4

Lampka sygnalizacyjna

U=230V

3

szt.

Legrand

5

Wył. nadmiarowy z członem różni-cowo-prądowy 4-bieg.

I=20/0,03A, char. C

2

szt.

Legrand

6

Wył. nadmiarowy z członem różni-cowo-prądowy 2-bieg.

I=16/0,03A, char. B

2

szt.

Legrand

7

Wył. różni cowo-prądowy 2-bieg.

I=25/0,03A

2

szt.

Legrand

8

Wył. różnicowo-prądowy 4-bieg.

I=40/0,03A

2

szt.

Legrand

9

Wył. nadmiarowy 1-bieg.

I=6A, char. B

1

szt.

Legrand

10

Wył. nadmiarowy 1-bieg.

I=10A, char. B

5

szt.

Legrand

11

Wył. nadmiarowy 1-bieg.

I=16A, char. B

6

szt.

Legrand

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

Jedn.

Uwagi

1

Gniazdo wtykowe, podwójne, 250V, 16A, IP20

19

szt.

Legrand

2

Gniazdo wtykowe, z klapką, 250V, 16A, IP44

10

szt.

Legrand

3

Aparat „Dzwonek", 230V, 50Hz

1

szt.

Legrand

4

Aparat „Domofon", 230V, 50Hz

1

szt.

Legrand

5

Łącznik oświetleniowy, 1-bieg, 250V, 10A

5

szt.

Legrand

6

Łącznik oświetleniowy, 2-bieg, 250V, 10A

8

szt.

Legrand

7

Łącznik oświetleniowy, schodowy, 250V, 10A

10

szt.

Legrand

KABLE I PRZEWODY

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

Jedn.

Uwagi

1

YDYżo 3x1,5

230

m

Telefonika

2

YDYżo 3x2,5

290

m

Telefonika

3

YDYżo 4x1,5

80

m

Telefonika

4

YDYżo 5x4

25

m

Telefonika

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem