Izolacja przed wilgocią i wiatrem

Budynki o drewnianej konstrukcji szkieletowej wymagają szczególnej ochrony przed działaniem wody i wilgoci, tak z zewnątrz, jak i od wewnątrz, a dla zapewnienia szczelności powinny być zabezpieczone przed przenikaniem powietrzą Od strony zewnętrznej ochrony budynku przed wilgocią i przenikaniem powietrza zapewnia folia wiatroizolacyjna, a od strony wewnętrznej folia opóźniacz pary. Dla pełnej ochrony budynku przed wilgocią oraz dla zapewnienia szczelności budynku na przenikanie powietrza obie folie powinny być połączone ze sobą, tworząc ciągłą powłokę.

 

1. Ochrona budynku przed wilgocią i przenikaniem powietrza z zewnątrz

Ochrony budynku przed wilgocią i przenikaniem powietrza z zewnątrz zapewni:

-     uszczelnienie podwaliny,

-     szczelna osłona budynku folia wiatroizolacyjna,

-     połączenie folii wiatroizolacyjnej z folią opóźniacza pary,

-     szczelny montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Uszczelnienie podwaliny ścian zewnętrznych zapewni uszczelka, np. z taśmy rozprężnej, położona pomiędzy izolacją przeciwwilgociową a podwaliną.

Folie wiatroizolacyjna zakłada się na poszyciu ścian zewnętrznych. Folię mocuje się do po­szycia za pomocą zszywek. Miejsca łączenia folii należy połączyć taśmą. Do połączeń należy stosować taśmy samoprzylepne, gwarantujące długotrwałe sklejenie

Folia wiatroizolacyjna jest wymagana w przypadku stosowania okładzin elewacyjnych wymagających zachowania szczeliny wentylacyjnej pomiędzy poszyciem sciany a okładziną elewacyjną, jak np. pod styropianem ryflowanym lub styropianem na ruszcie, pod okładziną drewnianą bądź okładziną z cegły, a także pod zewnętrzną warstwą dociepleniową z wełny mineralnej.

 

Folia wiatroizolacyjna powinna pokrywać całą powierzchnię ścian zewnętrznych. W miejscach otworów okiennych czy drzwiowych folię należy naciąć po skosach, wywijając do środka na całą szerokość ościeża Niezabezpieczone narożniki ościeża otworu należy wykleić dodatkowo folią.

Dla zapewnienia pełnej ochrony budynku przed przenikaniem powietrza i wilgocią z zewnątrz folia wiatroizolacyjna powinna być połączona z folią opóźniacza pary, zakładaną po wewnętrznej stronie przegród budynku.

 

Do połączenia (sklejania) folii należy stosować taśmy samoprzylepne, gwarantujące długotrwałe sklejenie

 

Uwaga

Większość folii wiatroizolacyjnych posiada ok. 100-dniową odporność na działanie pro-mieni ultrafioletowych. Po tym okresie niezabezpieczona folia traci swoje właściwości i powinna podlegać wymianie

 

Dla zapewnienia ciągłości folii wiatroizolacyjnej i folii opóźniacza pary konieczne jest złożenie pasów folii wiatroizolacyjnej odpowiedniej szerokości na etapie montażu konstrukcji budynku:

 • na koronie ścian fundamentowych, pod podwalinę w przypadku stropu nad piwnicą lub przestrzenią podpodłogową
 • na oczepach ścian zewnętrznych, na których montowany jest strop międzykondygnacyjny.

W przypadku montażu drewnianej konstrukcji stropu nad piwnicą lub przestrzenią podpodłogową, na koronie ścian fundamentowych, przed montażem podwaliny należy założyć pas folii wiatroizolacyjnej szerokości ok. 1,0 m. Po założeniu stropu, zewnętrzną część pasa folii, szer. ok. 60 cm, należy wywinąć na poszycie stropu. Po montażu ściany i wypełnieniu jej izolacją cieplną folie należy wywinąć na ściany i połączyć z folią opóźniacza pary, zakładaną na wewnętrznej powierzeni ściany.

Od spodu stropu pas folii należy połączyć z folią wiatroizolacyjna zakładaną na dolnej powierzeni stropu, nad przestrzenią podpodłogową lub nieogrzewaną piwnicą. Folii wiatroizolacyjnej nie należy zakradać na stropie w przypadku ogrzewanej piwnicy.

Przed montażem stropu międzykondygnacyjnego, na oczepach ścian zewnętrznych należy założyć pas folii wiatroizolacyjnej szerokości ok. 130 cm. Po montażu stropu zakład zewnętrzny szerokości ok. 80 cm należy wywinąć na poszycie stropu. Po montażu ściany zewnętrznej, ścianki kolankowej lub konstrukcji dachowej i wypełnieniu ich izolacją cieplną, pozostały pas folii należy wywinąć na przegrodę zewnętrzną i połączyć z folią opóźniacza pary, zakładaną na ich wewnętrznej powierzeni.

Zakład wewnętrzny folii wiatroizolacyjnej należy połączyć z folią opóźniacza pary, zakładaną na ścianach niższej kondygnacji.

 

Folie, wiatroizolacyjna zakładaną na powierzeni ścian należy połączyć z:

-        folią opóźniacza pary, zakładaną na koronie ścian zewnętrznych ostatniej kondy­gnacji.

 

Pasy folii wiatroizolacyjnej zakładanej na koronie ścian fundamentowych należy połączyć z:

-     folią wiatroizolacyjna zakładaną od spodu stropu,

-     folią opóźniacza pary, zakładaną po wewnętrznej stronie ścian parteru.

 

Pasy folii wiatroizolacyjnej zakładanej na koronie ścian parteru należy połączyć z:

-     folią opóźniacza pary zakładaną po wewnętrznej stronie ścian parteru,

-       folią opóźniacza pary zakładaną po wewnętrznej stronie przegrody wyższej kondy­gnacji.

 

2. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarkę okienną i drzwiową należy osadzić w sposób zapewniający pełną szczelność, uniemożliwiającą przenikanie wilgoci, wody i powietrza. Stolarkę okienną i drzwiową należy zakładać po założeniu folii wiatroizolacyjnej, wywiniętej na ościeże otworu okiennego.

Po osadzeniu okna lub drzwi przestrzeń pomiędzy ościeżem a ościeżnicą należy wypełnić szczelnie (uszczelnić) materiałem izolacyjnym, np. pianką poliuretanową lub taśmami rozprężnymi. Dodatkowo, od zewnątrz, szczelinę wypełnioną pianką lub taśmą rozprężną należy zabezpieczyć taśmą samoprzylepną (np. taśmą dekarską mocowaną do ściany i ramy okna lub drzwi.

Zamontowana stolarka okienna i drzwiowa powinna być szczelna, tzn. uniemożliwić prze­nikanie powietrza

 

3. Ochrona budynku przed wilgocią i przenikaniem powietrza z wewnątrz

Ochronę budynku przed wilgocią i przenikaniem powietrza z wewnątrz zapewni:

 • uszczelnienie podwaliny,
 • szczelna osłona budynku folia, opóźniacza pary,
 • połączenie folii opóźniacza pary z folia, wiatroizolacyjna,
 • szczelny montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Zagadnienia dotyczące uszczelnienia podwaliny oraz stolarki okiennej i drzwiowej przed-stawiono powyżej.

Głównym elementem zapewniającym ochronę budynku przed wilgocią i przewietrzaniem z wewnątrz jest szczelnie założona folia opóźniacza pary.

Folię opóźniacza pary zakłada się tylko na przegrodach zewnętrznych.

Opóźniacza pary nie należy zakradać na przegrodach wewnętrznych, tj. ścianach wewnętrznych i stropach międzykondygnacyjnych.

Dla zapewnienia pełnej ochrony budynku przed wilgocią i przenikaniem powietrza z we­wnątrz do montażu opóźniacza pary należy przystąpić na etapie montażu konstrukcji bu­dynku.

Na etapie montażu konstrukcji budynku pasy folii należy układać:

 • w miejscach połączenia ścian wewnętrznych ze ścianami zewnętrznymi,
 • na oczepach ścian zewnętrznych budynku ostatniej kondygnacji,
 • na oczepach ścian wewnętrznych ostatniej kondygnacji.

Przed montażem ścian wewnętrznych w miejscach połączenia ze ścianami zewnętrznymi należy założyć pasy folii opóźniacza pary o szerokości ok. 75 cm, tj. o grubości przegrody, z zakładami ok. 30 cm z każdej strony przegrody. Po wypełnieniu ścian izolacją cieplną zakłady należy połączyć z folia, opóźniacza pary, zakładaną na powierzchni ścian zewnętrznych, zapewniając ciągłość opóźniacza pary na całej wewnętrznej powierzchni przegrody zewnętrznej. Do połączeń należy stosować taśmy samoprzylepne, gwarantujące długotrwałe sklejenie

Na oczepach ścian zewnętrznych ostatniej kondygnacji należy założyć pas o szerokości ok. 75 cm, z zakładami po ok. 30 cm po każdej stronie ściany. Zewnętrzny zakład folii należy połączyć z folia, wiatroizolacyjna ściany, a wewnętrzny z folia, opóźniacza, układaną na stropie ostatniej kondygnacji.

Na oczepach ścian wewnętrznych ostatniej kondygnacji przed montażem konstrukcji stro­pu ostatniej kondygnacji bądź konstrukcji dachu należy założyć pasy folii opóźniacza pary o szerokości ok. 70 cm, tj. o grubości przegrody, z zakładami ok. 30 cm z każdej strony przegrody. Zakłady należy połączyć z opóźniaczem pary, zakładanym na powierzchni sufitów, zapewniając ciągłość opóźniacza pary na całej powierzchni stropu. Do połączeń należy stosować taśmy gwarantujące długotrwałe sklejenie

Do zakładania opóźniacza pary na powierzchni przegród zewnętrznych należy przystąpić po zakończeniu montażu izolacji cieplnej w przegrodach. Folie należy montować do kon­strukcji budynku za pomocą zszywek. W przypadku stosowania rusztu stalowego folie należy przyklejać do rusztu taśmą dwustronnie klejącą.

W miejscach połączenia arkuszy należy wykonać zakłady sięgające sąsiedniego słupka bądź belki stropowej, lecz nie mniejsze niż 30 cm. Zakłady należy skleić taśmą samoprzylepną, gwarantującą trwałe sklejenie

Do montażu opóźniacza pary można przystąpić, gdy wilgotność drewnianych elementów konstrukcji jest mniejsza niż 16%. W okresie jesienno-wiosennym wilgotność drewna może przekraczać 20%.

Powłoka opóźniacza pary powinna być szczelna, pokrywając całą powierzenie przegród zewnętrznych.

W miejscach otworów okiennych i drzwiowych folie należy naciąć po skosach, wywijając ją na ościeże otworu okiennego lub drzwiowego. Folie należy połączyć taśmą samoprzylepną z folią wiatroizolacyjną.

W miejscach przejść instalacji elektrycznej (przewody, puszki elektryczne itp.) przez folie opóźniacza pary należy stosować odpowiednie uszczelnienia, zapewniając szczelność folii na całej powierzchni przegród zewnętrznych.

W celu uniknięcia przejść instalacji przez powlokę opóźniacza pary zaleca się wykonanie przestrzeni instalacyjnej pomiędzy opóźniaczem pary a wewnętrznym poszyciem, np. płytą gipsowo-kartonową.

 

Folię opóźniacza pary zakładaną na powierzchni ścian należy połączyć z:

 • folia, wiatroizolacyjna założoną na koronie ścian fundamentowych w przypadku stropu drewnianego;
 • folia, opóźniacza pary założoną w miejscach połączenia ścian wewnętrznych ze ścianami zewnętrznymi;
 • folia, wiatroizolacyjna położoną na oczepach ścian zewnętrznych, na których montowany jest strop międzykondygnacyjny;
 • folia, opóźniacza pary założoną na oczepach ścian zewnętrznych ostatniej kondygnacji;
 • folia, opóźniacza pary założoną na stropie ostatniej kondygnacji.

Folię opóźniacza pary zakładaną na stropach i stropodachach należy połączyć z:

 • folia, opóźniacza pary założoną na oczepach ścian wewnętrznych;
 • folia, opóźniacza pary założoną na oczepach ścian zewnętrznych ostatniej kondy­gnacji;
 • folia, opóźniacza pary założoną na powierzchni ścian.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem