Ocieplenie zewnętrzne

Do wykonywania robot związanych z montażem izolacji cieplnej należy przystąpić po całkowitym zabezpieczeniu budynku przed wpływem warunków atmosferycznych, to znaczy po wykonaniu stanu surowego zamkniętego i zakończeniu robot dachowych związanych z pokryciem dachu oraz obróbek blacharskich.

Grubość izolacji cieplnej, z uwzględnieniem współczynnika przewodności cieplnej A danego materiału oraz drewnianych elementów konstrukcji, powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1] w zakresie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych.

Izolację należy układać tak, by szczelnie wypełniała przestrzenie pomiędzy elementami konstrukcji. Izolacja powinna być układana bez nadmiernego ściskania na grubości.

Podczas montażu izolacji cieplnej należy przestrzegać ogólnych zasad BHP:

 • pracownicy montujący wetnę mineralną powinni nosić luźną odzież ochronną oraz rękawice;
 • docinanie wełny mineralnej lub szlifowanie jej powierzchni powinno odbywać się w wentylowanych pomieszczeniach (powstawaniu dużej ilości pyłu zapobiega ręczne docinanie materiału);
 • podczas szlifowania powierzchni płyt wełny skalnej wskazane jest używanie maseczki przeciwpyłowej w celu zabezpieczenia górnych dróg oddechowych, a także okularów ochronnych;
 • pomieszczenie, w którym wykonywane są prace, zaleca się utrzymywać w czystości, a po zakończeniu prac wykonawcy powinni umyć ręce i twarz zimną wodą.

 

1. Izolacja cieplna stropu nad pustką podpodłogową

Strop nad pustką podpodłogową, stanowiący przegrodę zewnętrzną, powinien spełniać wymagania izolacyjności cieplnej i akustycznej zgodnie z rozporządzeniem [1] oraz być trwale zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych.

 

Konstrukcja stropu powinna być zgodna z ETAG nr 007 [2] i być uwzględniana w obliczeniach izolacyjności cieplnej stropu.

Typowy układ warstw w stropie nad przestrzenią podpodłogową - od góry:

 • warstwy wykończeniowe podłogi,
 • płyta poszycia,
 • przegroda przeciwwilgociowa,
 • konstrukcja stropu wypełniona izolacją cieplną,
 • folia wiatroizolacyjna,
 • ruszt podtrzymujący izolacją cieplną.

Przegroda przeciwwilgociową może stanowić opóźniacz pary lub płyta poszycia z połączeniami uszczelnionymi masą trwale plastyczną bądź drewnopochodna płyta poszycia łączona na pióro i wpust. Izolacyjność cieplna stropu nad pustką podpodłogową zależna jest głownie od grubości izolacji cieplnej pomiędzy belkami stropu, wielkości współczynnika przewodności cieplnej A zastosowanego materiału izolacyjnego oraz od ilości drewnianych elementów konstrukcji stropu. Strop nad pustką podpodłogową jest przegrodą niejednorodną, stąd w obliczeniach określających wielkość współczynnika przenikania ciepła U należy uwzględnić elementy konstrukcji stropu. Podczas wykonywania robot w zakresie izolacji cieplnej stropu nad pustką podpodłogową należy przestrzegać szczegółowych wymagań producentów materiałów izolacyjnych.

 

2. Izolacja cieplna ścian zewnętrznych

Ściany stanowiące przegrodą zewnętrzną powinny spełniać wymagania izolacyjności cieplnej zgodnie z rozporządzeniem [1] oraz być trwale zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych, zgodnie z wymaganiami PN-EN-12152:2004 [45] i PN-EN 12154:2004 [3].

Konstrukcja sciany powinna być zgodna z ETAG nr 007 [2] i uwzględniana w obliczeniach izolacyjności cieplnej sciany.

 

Typowy układ warstw w ścianie zewnętrznej:

 • okładzina elewacyjna,
 • folia wiatroizolacyjna,
 • pyta zewnętrznego poszycia,
 • konstrukcja sciany wyletniona izolacją cieplną,
 • opóźniacz pary,
 • okładzina wewnętrzną

Izolacyjność cieplna sciany zewnętrznej zależna jest głownie od grubości izolacji cieplnej w ścianie, dodatkowych warstw izolacji po stronie zewnętrznej lub wewnętrznej, wielkości współczynnika przewodności cieplnej A, zastosowanych materiałów izolacyjnych oraz od drewnianej konstrukcji sciany. Ściana zewnętrzna budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej jest przegrodą niejednorodną, stąd w obliczeniach określających wielkość współczynnika przeni­kania ciepła U należy uwzględnić elementy konstrukcji.

Izolacyjność cieplną sciany można zwiększyć poprzez:

-     montaż dodatkowej warstwy izolacji po zewnętrznej stronie sciany,

-     montaż dodatkowej warstwy izolacji po wewnętrznej stronie sciany.

Montaż dodatkowej warstwy izolacji z wełny mineralnej po zewnętrznej stronie sciany należy wykonać za pomocą stalowych wkrętów z talerzykami dociskowymi, przytwierdzając ją do poszycia pokrytego folią wiatroizolacyjna. W przypadku stosowania styropianu pomiędzy poszyciem pokrytym folią wiatroizolacyjna a styropianem należy zachować szczelinę wentylacyjną. Szczeliną może zapewnić styropian ryflowany lub styropian gładki montowany na ruszcie W dolnej części elewacji styropian należy zabezpieczyć listwą startową z otworami wentylacyjnymi, zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [4]. Możliwe jest także klejenie styropianu do płyty poszycia Wymogiem jest jednak szczelne i trwałe zabezpieczenie płyty poszycia przed migracją wody opadowej pod warstwę styropianu, szczególnie w obrębie otworów okiennych i drzwiowych i innych elementów przechodzących przez warstwy dociepleniową.

 

Dodatkową warstwę izolacji cieplnej po wewnętrznej stronie sciany należy układać pomiędzy poziomymi elementami rusztu, mocowanymi do stuków ścian. Izolację można zakradać na ścianie z założoną folią opóźniacza pary, pod warunkiem, ze warstwa dodatkowej izolacji cieplnej nie będzie grubsza niż potowa grubości warstwy izolacji cieplnej sciany. Podczas wykonywania robot w zakresie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych należy przestrzegać szczegółowych wymagań producentów materiałów izolacyjnych czy producentów systemów dociepleń ETICS.

 

3. Izolacja cieplna dachu i stropodachu

Dachy i stropodachy stanowiące przegrodę zewnętrzną powinny spełniać wymagania izolacyjności cieplnej zgodnie z rozporządzeniem [1] oraz być trwale zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.

Konstrukcja dachu i stropodachu powinna być zgodna z ETAG nr 007 [2] i uwzględniana w obliczeniach izolacyjności cieplnej dachu lub stropodachu.

W zakresie rozwiązań połaci dachów i stropodachów rozróżnia się dwa układy:

-     połać pokryta wysoko paroprzepuszczalną folią dachową,

-     połać pokryta płytą poszycia lub deskowaniem.

W układzie warstw z poszyciem z folii wysoko paroprzepuszczalnej przestrzeń pomiędzy krokwiami może być wypełniona izolacją cieplną na całej wysokości krokwi. W układzie warstw z poszyciem z płyty drewnopochodnej czy z deskowaniem, a także folii o niskiej paro przepuszczalności, pomiędzy izolacją cieplną a poszyciem należy zachować szczelinę wentylacyjną. Otwory nawiewowe powinny być zlokalizowane w okapie dachu, a wywiewne w kalenicy. Należy zapewnić drożność szczeliny.

Typowy układ warstw połaci dachu - z folią wysokoparoprzepuszczalną na połaci dachu:

 • pokrycie dachu,
 • taty i kontrłaty,
 • folia dachowa wysoko paroprzepuszczalną,
 • konstrukcja dachu (krokwie) wyletniona izolacją cieplną,
 • opóźniacz pary,
 • okładzina wewnętrzną

 

Typowy układ warstw połaci dachu - z drewnopochodną płytą poszycia lub deskowaniem połaci dachu:

 • pokrycie dachu,
 • taty i kontrłaty lub ich brak,
 • warstwa przeciwwilgociowa,
 • pyta poszycia lub deskowanie,
 • szczelina wentylacyjna,
 • konstrukcja dachu (krokwie) wyletniona izolacją cieplną,
 • opóźniacz pary,
 • okładzina wewnętrzna

Izolacyjność połaci dachu można zwiększyć poprzez dodatkową warstwę izolacji, założoną po wewnętrznej stronie połaci dachu. W tym celu na konstrukcji dachu (krokwi) należy zamontować poziomy ruszt drewniany lub metalowy, a przestrzeń między nimi wyletnić dodatkową warstwą izolacji cieplnej. Ruszt i dodatkową warstwę izolacji cieplnej można założyć na opóźniaczu pary, jednak tylko i wyłącznie pod warunkiem, ze warstwa dodatkowej, wewnętrznej izolacji cieplnej nie będzie grubsza niż potowa grubości warstwy izolacji w połaci dachu, tj. pomiędzy krokwiami.

Izolacyjność cieplna połaci dachu zależna jest głownie od grubości izolacji cieplnej pomiędzy krokwiami i dodatkowej warstwy izolacji po stronie wewnętrznej, wielkości współczynnika przewodności cieplnej A zastosowanych materiałów izolacyjnych oraz od drewnianej konstrukcji dachu.

 

Połać dachu jest przegrodą niejednorodną, stąd w obliczeniach określających wielkość współczynnika przenikania ciepła U dla połaci należy uwzględnić elementy konstrukcji dachu.

 

Podczas wykonywania robot w zakresie izolacji cieplnej dachu czy stropodachu należy przestrzegać szczegółowych wymagań producentów materiałów izolacyjnych.

 

Bibliografia:

1)        Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lipca 2013 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, ja­kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 926). 

2)        ETAG nr007-Zestawy do wykonywania budynkow o konstrukcjiszkieletowejz drewną

3)     PN-EN 12369-1:2002 - Płyty drewnopochodne Wartości charakterystyczne do projektowania Czesc 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe

4)      PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem