Umowa o prace budowlane

Zawarta w dniu  .….….….….….….….….….….….….….…. 2015r. pomiędzy:

KONSORCJUM ALIANS (w skład którego wchodzą spółki @lians Sp. z o.o. NIP 589-195-87-00, KRS  0000326453 oraz EVALUATEPLUS LTD NIP CY10229346U  nr rejestracji HE229346) adres korespondencyjny Biura: 83-300 Kartuzach ul. Gdańska 16B/3, telefon 58 685 46 00, e-mail ................................................@alians.eu -  reprezentowanym przez: Mieczysława Aleksandra Sowińskiego zwanym dalej WYKONAWCĄ,
a
.......................................... PESEL .….….….….….….….….….….….….….…. adres: .….….….….….….….….….….….….….…. , dane kontaktowe: tel. .......................................... e-mail ..................................................
.….….….….….….….….….….….….….…. adres: .….….….….….….….….….….….….….….
zwanymi dalej INWESTOREM,
została zawarta umowa o następującej treści:
 
MIEJSCE INWESTYCJI i ZAKRES PRAC
1
INWESTOR powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego:
1. zebranie dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
2. budowa,
3. oddanie inwestorowi obiektu budowlanego - dom mieszkalny w:
 
...................... przy ulicy ............................... nr działki: ..........................
2
Szczegółowy zakres prac, objętych umową zawiera projekt techniczny budynku, stanowiący integralną część załącznika nr 1 do umowy, ale tylko w zakresie stanu wykończenia deweloperskiego MINI / CLASIC* szczegółowo opisanego w załączniku nr 2.
 3
INWESTOR oświadcza, że:
a) posiada / nie posiada* prawo do dysponowania opisaną wyżej nieruchomością na cele budowlane oraz inwestowania na cele budowlane,
b) dokumentacja techniczna, w oparciu o którą będą prowadzone roboty budowlane, nie zostanie / zostanie* zatwierdzona przez organ nadzoru budowlanego,
c) nie posiada / posiada * prawomocne pozwolenie na budowę obiektu budowlanego będącego przedmiotem mniejszej umowy,
d) projekt nie wymaga / wymaga* zmian, został / nie został* dostosowany do wytycznych INWESTORA,
e) z dniem nabycia ww. działki przekazuje / nie przekazuje* WYKONAWCY plac budowy.
f) konsekwencje nie wykonania swoich obowiązków w szczególności rzutujące na termin wykonania niniejszej umowy a także wprowadzenie zmian do dokumentacji lub wprowadzenia innych rozwiązań obciążają INWESTORA, który z tego tytułu nie będzie rościł sobie jakichkolwiek finansowych pretensji do WYKONAWCY.
 4
WYKONAWCA ma obowiązek:
1. dokonać wszelkich formalności związanych z otrzymaniem dziennika budowy i rozpoczęciem robót budowlanych,
2. należycie zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich oraz jego organizację zgodnie z przepisami prawa,
3. przechowywać dokumentację budowlaną pod wyżej wymienionym adresem.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
1
WYKONAWCA zobowiązuje się do oddania INWESTOROWI przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, prawem, normami budowlanym i zasadami sztuki budowlanej.
2
WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za
1. prawidłowe wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności podczas wykonywanych robót,
2. swoje mienie zgromadzone w miejscu wykonywania robót,
3. bezpieczne warunki pracy wszystkich osób uprawnionych do przebywania na terenie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3
WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów posiadających wymagane polskim prawem atesty, aprobaty, certyfikaty będące do wglądu INWESTORA.
4
WYKONAWCA zobowiązany jest do przygotowania i transportu oraz załadunku i rozładunku materiałów, narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko.
5
Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6
WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania INWESTOROWI wszelkich awarii związanych z przedmiotem umowy oraz do przyjęcia i wykonania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych, jeżeli konieczność ich wykonania wynikła z awarii. Przystąpienie do wykonania robót, o których mowa może nastąpić wyłącznie po spisaniu i zatwierdzeniu przez strony umowy protokołu konieczności oraz otrzymania odpowiedniego polecenia od INWESTORA.
7
WYKONAWCA zobowiązany jest, po zakończeniu robót, do pozostawienia porządku w miejscu wykonywania robót.
8
Wykonując przedmiot umowy WYKONAWCA, w zakresie ochrony środowiska, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, przepisów miejscowych, zasad, regulacji, rozporządzeń, zarządzeń, dekretów, zezwoleń, wymagań zawartych w zezwoleniach, licencji oraz innych wymogów prawa dotyczących zanieczyszczenia i ochrony środowiska, a w szczególności w odniesieniu do gospodarki zasobami wodnymi, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ochrony przyrody, ochrony przed hałasami i wibracjami.
 
TERMINY
1
Strony umowy zgodnie ustalają termin rozpoczęcia robót budowlanych na dzień do 7 dni od otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę lub 30 dni od braku uwag odpowiedniego urzędu od czasu zgłoszenia, a termin ich zakończenia na dzień do 60 dni od rozpoczęcia robót budowlanych.
2
Nie opłacenie w terminie raty powoduje, że powyższy termin zakończenia prac nie obowiązuje.
3
O gotowości dokonania protokolarnego przekazania robót budowlanych, WYKONAWCA zobowiązany jest zawiadomić  INWESTORA w formie pisemnej 3 dni przed tym terminem. W sytuacji gdy INWESTOR nie odbierze inwestycji od WYKONAWCY w powyższym terminie, po prawidłowym poinformowaniu przez WYKONAWCĘ koszty związane z tym opóźnieniem, w szczególności koszty dozoru ponoszone przez WYKONAWCĘ obciążają INWESTORA.
4
Termin zakończenia robót budowlanych określonych niniejszą umową może być zmieniony (przesunięty) za pisemną zgodą Stron umowy w przypadku:  
1) nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej lub wprowadzenia w niej zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu zakończenia robót;
2) przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od INWESTORA;
3) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie wyżej wymienionego terminu.  
 
KONTROLA
1
Celem oceny postępu prac INWESTOR może składać wizyty na placu budowy pod warunkiem uzgodnienia terminu wizyty z jednym z przedstawicieli WYKONAWCY:
1.Kierownikiem Produkcji,
2. Kierownikiem Budowy,
3. przedstawicielem Biura WYKONAWCY opiekującym się INWESTOREM.
2
Każdorazowe wejście na teren budowy może się odbywać tylko i wyłącznie w asyście przedstawiciela WYKONAWCY. Brak spełnienia tego warunku rodzi obowiązek złożenia w Biurze WYKONAWCY:
a) stosownego ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i OC deliktowego INWESTORA (gdy brak ubezpieczenia WYKONAWCA na koszt INWESTORA może je wykupić),
b) pisemnego oświadczenia INWESTORA o świadomości zagrożeń i wchodzeniu na teren budowy na własną odpowiedzialność.
3
Na wniosek INWESTORA WYKONAWCA ma obowiązek zorganizowania cotygodniowych spotkań, np. w każdą sobotę na terenie budowy lub w Biurze WYKONAWCY celem omówienia postępu prac budowlanych i przedyskutowania bieżących spraw dotyczących budowy.
4
Ewentualne uwagi dotyczące prac budowlanych INWESTOR będzie składał Kierownikowi Produkcji, Kierownikowi Budowy lub przedstawicielowi Biura WYKONAWCY opiekującemu się INWESTOREM w formie pisemnej, liczy się również e-mail lub wiadomość SMS. Osobę będącą Kierownikiem Budowy WYKONAWCA wskaże odpowiednim protokołem.
5
WYKONAWCA jest zobowiązany do informowania INWESTORA o wizytach znanych mu osób niezwiązanych z realizacją przedmiotu umowy.
 
ZMIANY
Wszelkie uzgodnienia zmian dotyczących sposobu wykonania, wykończenia budynku lub aranżacji pomieszczeń, zlecania wykonania prac dodatkowych lub odstąpienie od części prac objętych projektem technicznym budynku następować może w formie uzgodnionych przez strony pisemnych aneksów do niniejszej umowy pod rygorem ich nieważności. W razie ich braku WYKONAWCA realizuje przedmiot budowy zgodnym z projektem technicznym budynku, do stanu deweloperskiego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2.
 
WSTRZYMANIE PRAC  
1
INWESTOR zobowiązany jest odebrać wykonany przedmiot niniejszej umowy w terminie uzgodnionym oraz zapłacić umówione wynagrodzenie. INWESTOR oświadcza, że posiada środki finansowe wystarczające do zrealizowania przedmiotu umowy.  
2
Uzgodniony termin odbioru przedmiotu umowy jest przedłużany w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub realizację robót budowlanych, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak:
a) decyzje władz, sądów, banków, organów administracyjnych zakazujące prowadzenia prac lub nakazujące jej wstrzymanie,
b) siła wyższa- np. katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, zalania itp.,
c) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie budowy,
d) braku dokonania przez INWESTORA płatności wynikających z niniejszej umowy.
3
Jeżeli skutkiem wyżej wymienionych okoliczności istnieje trwała niemożliwość prowadzenia budowy przez okres dłuższy niż 2 miesiące, umowa niniejsza może być przez każdą ze Stron rozwiązana.
4
W przypadku rozwiązania umowy ze względu na okoliczności (a), (b) lub (c) INWESTOR razem z WYKONAWCĄ dokonają inwentaryzacji stanu zaawansowania robót na dzień ich wstrzymania. WYKONAWCA sporządza kosztorys powykonawczy w oparciu o powyższy protokół inwentaryzacyjny.  WYKONAWCA sporządza rozliczenie finansowe budowy uwzględniające wpłacone dotychczas przez INWESTORA kwoty zgodnie z niniejszą umową i wartość wykonanych robót do dnia ich wstrzymania wyliczoną w oparciu o kosztorys powykonawczy.  
5
Jeżeli z rozliczenia wyniknie nadwyżka kwot wpłaconych nad wartością wykonanych robót to jedynie w przypadku okoliczności (a), (b) lub (c) WYKONAWCA zwraca ją INWESTOROWI w terminie 30 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy.
6
Jeżeli z rozliczenia wyniknie nadwyżka wartości robót nad kwotami wpłaconymi dotychczas przez INWESTORA, to INWESTOR zwraca ją WYKONAWCY w terminie 30 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy.
 
PROTOKÓŁ ODBIORU BUDOWY
1
Za dzień wykonania niniejszej umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru przez strony umowy. Fakt ten oznacza, że WYKONAWCA wypełnił swoje zobowiązania określone niniejszą umową.
2
W odbiorze bierze udział INWESTOR i WYKONAWCA lub jego przedstawiciel. Nie może on trwać dłużej niż jeden dzień. W przypadku nieobecności którejkolwiek ze stron, strona obecna przy odbiorze ma prawo dokonać odbioru jednostronnego, sporządzając na tę okoliczność protokół i sama go podpisując, a następnie przesyła go w terminie 3 dni listem poleconym stronie nieobecnej.
3
INWESTOR może odmówić przyjęcia budynku i podpisania protokołu odbioru tylko wówczas gdy nie został wykonany zakres prac określonych w niniejszej umowie oraz w razie stwierdzenia przez inspektora budowlanego lub kierownika budowy w trakcie odbioru, wystąpienia usterek uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku odbiór zostanie przerwany a w protokole odbioru zapisuje się termin usunięcia usterek. Po ich usunięciu WYKONAWCA ponownie zgłasza do odbioru przedmiot umowy przy zachowaniu procedur określonych niniejszą umową.
4
Ciężary i ryzyka związane z budynkiem przechodzą na INWESTORA z chwilą dokonania odbioru, a jeżeli INWESTOR nie dokonał odbioru w wyznaczonym terminie - z chwilą kiedy odbiór powinien być dokonany.
5
Przekazanie przedmiotu umowy może nastąpić po dokonaniu przez INWESTORA zapłaty całego wynagrodzenia obejmującego pełny zakres dokonanych przez WYKONAWCĘ prac.
 
PŁATNOŚCI i HARMONOGRAM PRAC  
1
Wynagrodzenie WYKONAWCY Strony ustalają zgodnie na kwotę : ................ 000 zł brutto  za stan wykończenia deweloperski  MINI / CLASIC - szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 - według projektu: "...................................................".
2
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również wartość materiałów użytych przez Wykonawcę do wykonania umowy oraz koszt przygotowania i transportu, załadunku i rozładunku materiałów, narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
3
Strony zgodnie ustalają, że  powyższe wynagrodzenie będzie płacone w następujących ratach:
  1. 10% wynagrodzenia, jednak nie mniej niż 10 tys. zł płatne w dniu podpisania niniejszej umowy,
W ramach ww. wpłaty zostaną: a) zaliczkowane prace: Kierownika Budowy, Architekta, Geodety, Kierownika Produkcji, Biura Obsługi Inwestora; b)zaliczkowane wykonanie przyłączy; b)zaliczkowanie wykonana przyłączy; c) Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę; d) zaliczkowane niektóre materiały budowlane.
2. 50% wynagrodzenia pomniejszone o wysokość pierwszej wpłaty płatne w dniu rozpoczęcia prac fundamentowych,
W ramach wyżej wymienionej wpłaty zostaną: a) wykonane roboty ziemne, płyta fundamentowa, izolacje poziome i pionowe; b) zaliczkowane umowy o wykonanie prac: ciesielskich, dekarskich, wykonania ścian i podłóg, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan, schodów wewnętrznych.
3. 50% wynagrodzenia płatne  14 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia prac montażowych ścian konstrukcyjnych oraz po odebraniu prac fundamentowych przez Kierownika Budowy,
W ramach ww. wpłaty zostaną: wykonane: a)ściany konstrukcyjne zewnętrzne, ściany działowe , kominy dymowe i instalacja wentylacyjna, okładziny ścian konstrukcyjnych  i działowych, stolarka okienna pionowa i drzwiowa zewnętrzna , instalacja c.o. w tym ogrzewania podłogowego oraz grzejnikowego, podłoża betonowe na parterze, strop drewniany, podłoga na piętrze w części mieszkalnej zakończona płytą OSB, więźba dachowa, schody wewnętrzne prowadzące do części mieszkalnej na piętrze, pokrycie dachu i ocieplenie dachu, parapety, orynnowanie,  instalacja wod-kan., instalacja elektryczna i odgromowa, odbiory budynku, b) odbiór przyłącza wodnego oraz elektrycznego, których to wartość ustalono szacunkowo na kwotę 5 tys. zł - co podlega ponownemu przeliczeniu po uzyskaniu warunków wykonania przyłączy.
4
Raty będą płatne gotówką za pokwitowaniem lub na konto WYKONAWCY prowadzone w banku nr rachunku :
PL .........................................................................................
5
Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli w terminie 3 dni kwota danej raty znajdować się będzie na koncie bankowym WYKONAWCY.
6
Wpłaty dokonywane przez INWESTORA związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą księgowane przez WYKONAWCĘ w następującej kolejności: (1) kwoty przeterminowane;  (2) raty bieżące.
 
ROZWIĄZANIE UMOWY
1
INWESTOR oświadcza, że zawarł przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja.
2
Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy w terminie określonym w umowie przedwstępnej jako termin zawarcia umowy przyrzeczonej INWESTOR nie nabędzie własności tej nieruchomości.
3
Jeżeli niedojście do skutku umowy przyrzeczonej nastąpi z przyczyn leżących po stronie INWESTORA (np. brak zdolności kredytowej), WYKONAWCA zatrzymuje pierwszą ratę wynagrodzenia, a nadto jest uprawniony do dochodzenia od INWESTORA kary umownej w kwocie 1% wynagrodzenia.
4
Jeżeli niedojście do skutku umowy przyrzeczonej nastąpi z przyczyn niezależnych od INWESTORA, WYKONAWCA zatrzymuje pierwszą ratę wynagrodzenia.
  
GWARANCJE I RĘKOJMIA WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność wobec INWESTORA z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót budowlano-montażowych w okresie 36 miesięcy. WYKONAWCA udziela INWESTOROWI gwarancji: 14 lat  związanej z wykonaniem ścian nośnych budynku, a pozostałe elementy użyte do budowy domu (komin, okna, blacho dachówka itp.) zgodnie z gwarancja udzieloną przez producenta. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru przedmiotu umowy lub daty widniejącej na dokumencie zakupu towaru. WYKONAWCA zobowiązuje się rozpatrywać zgłoszenie ujawnionych w tym okresie wad w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego lub drogą elektroniczną zawiadomienia od INWESTORA a w przypadku uznania reklamacji za zasadną niezwłocznie przystąpić do usunięcia wad. W przypadku nieprawidłowej eksploatacji powodującej zniszczenie, uszkodzenie elementów i urządzeń budynku, pomieszczeń i dachu WYKONAWCA zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia uznanej przez strony umowy wady w wyznaczonym terminie, INWESTOR ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciążyć WYKONAWCĘ.
 
POSTANOWIENIE KOŃCOWE Strony umowy oświadczają, że każda z nich posiada niczym nieograniczone kompetencje uprawniające do zawarcia niniejszej umowy. Odpowiedzialność podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum jest uregulowana odrębną umową. Strony zobowiązują się do traktowania wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w trakcie lub w związku z realizacją umowy jako poufnych i nieujawniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej strony. Na czas budowy INWESTOR zapewni WYKONAWCY dostęp do energii elektrycznej i wody. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
….….….….….….….….….….….….….….….                                         .….….….….….….….….….….….….….….….
               INWESTOR                                                                                                                     WYKONAWCA
               czytelny podpis                                                                                                                       czytelny podpis

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem